Historia Szkoly


                                 Historia Szkoły Podstawowej w Będzyminie
 
 Nasza szkoła została zorganizowana 1 września 1959 roku z klasami I-V, a w październiku z klasami I-VII. Początkowo szkoła zlokalizowana była w małym domku składającym się z dwóch ,,izb” lekcyjnych. Ponadto do prawidłowej organizacji pracy szkoły wynajmowano dwie sale w prywatnych mieszkaniach.
   Do szkoły uczęszczało wówczas około 100 uczniów z Będzymina, Rozwozina, Rzężaw i Kruszewa. Radę Pedagogiczną stanowiło w niej pięciu nauczycieli z kierownikiem Franciszkiem Korpalskim .
Na początku nie było łatwo. Duża ilość dzieci, mały zasób sal lekcyjnych stwarzały potrzebę pracy na dwie zmiany. Konieczność nauczania w oddzielnych budynkach źle przystosowanych do nauki; małych, ciasnych i ciemnych salach lekcyjnych, była bardzo mecząca i uciążliwa, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym pracę był brak odpowiedniego wyposażenia i podstawowych pomocy dydaktycznych.
  Dlatego też już od początku czyniono starania mające na celu budowę nowej szkoły. Przy usilnej pracy Komitetu Rodzicielskiego, dyrektora Franciszka Korpalskiego oraz całego społeczeństwa, z dniem 1 września 1966 roku został oddany do użytku nowy budynek szkoły, w którym dzieci i Rada Pedagogiczna znalazły właściwe warunki do nauki i pracy. W tamtym okresie był to budynek nowoczesny ogrzewany piecami, w którym mieściło się 6 sal lekcyjnych oraz pomieszczenia gospodarcze. Wspólnym wysiłkiem rady pedagogicznej, uczniów i rodziców wyposażono szkołę w niezbędne sprzęty i urządzono klaso-pracownie. Powstała więc pracownia biologiczno-chemiczna, matematyczno-fizyczna, historyczna, języka polskiego i plastyczno-techniczna.
   Wiele pomocy dydaktycznych, plansz i dekoracji wykonanych zostało przez nauczycieli i uczniów. Dzięki pracy rodziców zostały zrobione i zamontowane szafki, w których dzieci zostawiały okrycia i buty. Wygospodarowano również niewielkie pomieszczenie na bibliotekę , którą przez  30 lat opiekowała się nauczycielka języka polskiego- Pani Zofia Sobolewska. Początkowo, gdy brak było funduszy na zakup książek, dzieci przynosiły je z własnych domów.
Później dofinansowano bibliotekę z funduszy Gromadzkiej Rady. Były to głównie lektury i książki dla dzieci. Niewiele pozycji mogli znaleźć dla siebie nauczyciele, którzy chcieli cały czas pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności.
   W roku szkolnym 1966/1967 pracowało w szkole siedmiu nauczycieli mających średnie wykształcenie pedagogiczne, którzy uczyli ponad 133 uczniów. Brakowało niestety sali gimnastycznej, co było szczególnie uciążliwe w okresie jesienno- zimowym. Uczniowie zmuszeni byli ćwiczyć na niewielkim holu , co było uciążliwe zarówno dla dzieci jak i nauczycieli.
   Od początku istnienia szkoły działało w niej wiele organizacji uczniowskich, które miały na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci i zagospodarowanie ich czasu wolnego. Dzieci uczęszczały na zbiórki drużyn zuchowych i harcerskich, działało PCK, SKO, TPPR, LOK, Samorząd Uczniowski i spółdzielnia uczniowska. Tradycje niektórych z nich przetrwały do dnia dzisiejszego i nadal efektywnie działają w szkole. Przykładem może być sklepik uczniowski. Dzieci mogą na miejscu nie wychodząc z budynku kupić sobie coś do zjedzenia i picia. W tak małej szkole jest to bardzo przydatne, gdyż nie ma zaplecza i pomieszczenia na świetlicę i stołówkę. Nadal działa Samorząd Uczniowski, który jest obecnie najprężniejszą organizacją w szkole.
    Od 1972 roku oprócz zajęć lekcyjnych odbywają się w szkole zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym. Brak oddzielnej sali spowodował, że dzieci te bawiły się i uczyły w klaso-pracowni nauczania początkowego.
   W latach 1982-1991 dyrektorką szkoły była Pani Sabina Korpalska. Dzięki jej staraniom w roku 1985 w budynku szkolnym został przeprowadzony generalny remont. Przerobiono wówczas całą instalację grzewczą; zburzono piece i założono centralne ogrzewanie. Dobudowano kotłownie i łazienki.
   W 1991 roku dyrektorką szkoły została Pani Barbara Czarnecka, która była przewodniczącą Rady Pedagogicznej składającej się z już z 10 osób. Większość z nich podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe studiując lub uczestnicząc w kursach organizowanych przez ODN. Szkoła nabierała coraz bardziej estetycznego wyglądu przez współpracę z rodzicami i władzami samorządowymi.
  Przez kolejnych 13 lat począwszy od 1993 roku szkołą kierowało trzech dyrektorów: Pani Ewa Supko, Pan Zbigniew Piwowarski oraz obecny dyrektor – Pan Piotr Budzich. W tym okresie zarówno wygląd zewnętrzny szkoły jak i wygląd sal lekcyjnych uległy zmianie.
   W 1999 roku przy szkole został powołany Komitet Społeczny, który wspierał inicjatywy zmierzające ku lepszemu rozwojowi szkoły. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Zbigniewa Piwowarskiego, członków Komitetu oraz wsparciu gminy doszło do przebudowy dwóch sal lekcyjnych przez co powstała sala gimnastyczna.
   Sala komputerowa powstała w 2002 r. Sprzęt komputerowy pozyskano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2006 roku szkoła uzyskała nową pracownię komputerową w ramach akcji ,,Pracownie Komputerowe dla szkół 2006'' realizowanej przez MEN i EFS.
   Obecnie szkoła posiada 5 sal lekcyjnych, salę komputerową, salę gimnastyczną, bibliotekę oraz oddział przedszkolny. W 2006 roku oddział przedszkolny został poddany gruntownemu remontowi, dzięki któremu oprócz sali lekcyjnej zyskał łazienkę i zaplecze kuchenne. Remont i wyposażenie oddziału zerowego doszedł do skutku dzięki wsparciu Burmistrza i dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
    Każdego roku szkoła powiększa swoją bazę dydaktyczną. Posiada nowoczesny sprzęt audiowizualny, kserokopiarkę, sprzęt nagłaśniający. liczne programy komputerowe do prowadzenia zajęć.
    Na trwałe w życie szkoły wpisały się różne uroczystości o zasięgu lokalnym. Wśród nich Wigilia-Jasełka, Choinka Szkolna, Dzień Matki oraz Festyn Rodzinny.
   
   Nauczyciele pracujący w Szkole od jej powstania po dzień dzisiejszy.
1.     1959-1983r.  Korpalski Franciszek
2.     1959-1991r.  Korpalska Sabina
3.     1959-1961r.  Madej Henryka
4.     1959-1984r.  Sokołowska Maria
5.     1961-1971r.  Snowacka Henryka
6.     1966-1969r.  Nowak Anna
7.     1967-1972r.  Szymańska Hanna
8.     1967-1969r.  Markiewicz Halina
9.     1968-1975r.  Chrzanowska Zofia  
10.   1969-2000r.  Lewalska Teresa
11.   1970-1974r.  Pietraś Halina
12.   1971-1999r.  Sobolewska Zofia
13.   1972-1999r.  Dąbrowska Halina
14.   1975-1984r.  Kaczmarczyk Hanna
15.   1978-1981r.  Kubińska Henryka
16.   1980-1984r.  Ługowska Grażyna
17.   1983-1986r.  Zakrzewska Barbara
18.   1983-1991r.  Bartnicka Teresa
19.   1984-1985r.  Kobyłecki Leszek
20.   1984-1992r.  Sawicka Katarzyna
21.   1985-1990r.  Fik Alicja
22.   1985-1990r.  Gawryszewska Beata
23.   1990-1998r.  Piotrowicz Ewa
24.   1990-1999r.  Supko Ewa
25.   1991-1992r.  Kołaciński Sławomir
26.   1991-1993r.  ks. Peła Jan
27.   1992-1998r.  Przybyłek Anna
28.   1993-1996r.  ks. Kosewski Krzysztof
29.   1994-1995r.  Lewalska Mirosława
30.   2001-2005r.  Rzymowska Mirela
31.   1979r.           Czarnecka Barbara
32.   1986r.           Wypysińska Danuta
33.   1990r.           Przybyłek Jarosław
34.   1991r.           Piwowarski Zbigniew
35.   1995r.           Góralska Urszula
36.   1996r.           Budzich Piotr
37.   1998r.           Manelska Danuta
38.   1999r.           Sochocka Lilla
39.   1999r.           Przyborowska Małgorzata
40.   2007r.           Zawadzka Marta
41.   2007r.           Kwiecińska Danuta
42.   2009r.           Gowin Jolanta